ทำธุรกิจร้านอาหารอย่างไรไม่ให้ขาดทุน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ข่าวคราวธุรกิจระดับ SME ต้องปิดกิจการไปมีนับพันรายทั่วประเทศ หนึ่งในจำนวนนั้น คือ ธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นธุรกิจที่เปิดง่าย แต่อยู่รอดได้ยาก โดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบด้านอาหารโดย ตรงสูงขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น เจ้าของธุรกิจจำนวนมากไม่ใส่ใจในการควบคุมต้นทุน ในธุรกิจร้านอาหาร จุดอ่อนที่สำคัญคือ การควบคุมต้นทุน ธุรกิจอาหารอาจจะมีรายได้สูง จากยอดขายเงินสดประจำวัน แต่ ผลกำไรอาจมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้เท่านั้น

หากเผลอนำยอดขายไป ใช้ ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนอาจจะพาธุรกิจไปสู่ความล้มเหลว บ่อยครั้งเจ้าของไม่สนใจศึกษา ต้นทุน เพราะคิดว่าขายดี สภาพคล่องดี นานเข้าจะพบว่าไม่มีกำไรเหลือ เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ต้นทุนอาหารที่สูงจนผิดสังเกต และไม่ทราบสาเหตุ เพราะขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ปัญหาจะเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ คือ ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่มมักจะมีปัญหาที่เกิดจากยอดขายผันแปรไม่แน่นอน ในแต่ละช่วงเวลา เช่นการขายอาหาร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จะคาดเดายาก ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การแก้ปัญหาต้องเน้น ที่การปรับกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการขาย มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องและทันเวลา

1. ยอดขายเปลี่ยนแปลงง่าย

ค่าใช้จ่ายประจำประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญในลำดับต้น ๆ ค่าเช่าสถานที่ควรมีอัตราส่วนที่เหมาะสม ต่อความสามารถในการทำรายได้ หากจ่ายค่าเช่าสถานที่แพงเกินไป จะเป็นภาระหนัก เพราะต้องจ่ายทุกเดือนไม่ว่ารายได้พอหรือไม่ เงินเดือนพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายประจำ อีกกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นปัญหาหนักอีกเช่นกัน ผู้ลงทุนต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เสมอ เมื่อเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ต้องลดค่าใช้จ่ายประจำ เป็นสิ่งแรก เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

2. ค่าใช้จ่ายประจำสูง

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แรงงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ต้องกำหนดสัดส่วนการจ้างงานที่เหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรมเสริมทักษะการทำงานเพื่อลดปริมาณการเข้าออกของพนักงาน การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าต้องใช้แรงงานที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เป็นหลัก เจ้าของกิจการต้องฝึกอบรม สร้างทัศนคติ ที่ดีต่องานบริการลูกค้า ธุรกิจโรงแรม หรือ ร้านอาหารที่มีพนักงานเข้าออกมากย่อมไม่สามารถให้บริการที่ดี ส่งผลให้ลูกค้าลดลง เมื่อไม่มีลูกค้าประจำ รายได้ก็จะลดน้อยลง และอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความล้มเหลว

3. การใช้แรงงานเป็นหลัก

การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มจะต้องทำเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการสอบราคา วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับสินค้าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บอย่างถูกวิธี การเบิกใช้ การควบคุมมิให้มีการทิ้งเศษอาหารโดยไม่จำเป็น การป้องกันการรั่วไหล และการทุจริตที่อาจจะเกิดในขั้นตอนใดก็ได้ การควบคุมต้นทุนอาหาร และเครื่องดื่มทำได้ โดยทำประมาณการต้นทุนล่วงหน้าแล้ว นำผลที่เกิดจริงมาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็นอัตราร้อยละของราคาขาย

4. การควบคุมต้นทุนอาหาร

ขั้นตอนแรกในการจัดซื้อ เจ้าของธุรกิจควรออกสำรวจราคาท้องตลาดด้วยตนเองเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการซื้อจากผู้จัดส่งสินค้า ควรกำหนดให้ มีการเสนอราคา อย่างน้อย 2 – 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคา ตลอดจนเงื่อนไขการจัดส่ง ระยะเวลาเครดิต สินค้าบางชนิด เช่น ผักสด ผลไม้ ราคาจะขึ้นลงตามฤดูกาล มีการเปรียบเทียบราคา ต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อที่ชัดเจนระบุ น้ำหนัก ชนิดประเภทของสินค้า ราคาต่อหน่วย ราคารวม วัน และเวลา ในการส่งสินค้าระยะเวลา การชำระเงิน มีผู้มีอำนาจลงนามอย่างถูกต้องในการตรวจรับสินค้า ผู้มีหน้าที่ตรวจรับต้องเข้าใจรายละเอียดของสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ในการตรวจรับ พ่อค้าบางรายฉวยโอกาส ส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่แรก เป็นสาเหตุให้ต้นทุนสินค้า หรือวัตถุดิบที่ใช้แพงขึ้น การจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผักสด ผลไม้ หากไม่จัดแยกให้เป็นระเบียบ มีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย การจัดเก็บเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในตู้แช่ หรือ ตู้เย็นที่แออัดจนเกินไป หรือความเย็นไม่พอ ทำให้เกิดเน่าเสียได้ง่าย การขโมยอาหาร หรือการที่พนักงานครัวลักลอบนำอาหารสดไปทำกินเอง หรือ มีการลักเนื้อสัตว์ราคาแพง เช่น เนื้อสันใน อาหารกระป๋องราคาแพง เช่น เป๋าฮื้อ กาแฟ ซอสที่นำเข้าจากต่างประเทศ ฯลฯ ออกไปขาย ปัญหาดังกล่าวข้างต้นล้วนทำให้ต้นทุนสูงทั้งสิ้น

5. วัตถุดิบเน่าเสียง่าย

ในธุรกิจโรงแรม หรือ ภัตตาคาร วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด หรือผลไม้ หากขายไม่ดีวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเน่าเสียได้ง่าย ธุรกิจบริการ จึงเน้นการขายวันต่อวัน และต้องทำให้แต่ละวันมีรายได้จากการขาย เพื่อให้ใช้วัตถุดิบทันเวลาไม่เสื่อมสภาพและเน่าเสีย

6. ราคาขายไม่เหมาะสม

ธุรกิจโรงแรม และ ร้านอาหารจำนวนมากประสบภาวะวิกฤตด้านรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ อาจมีสาเหตุจากการกำหนดราคาผิดพลาด ราคาขายไม่เหมาะสม กับความต้องการของตลาด หรืออีกนัยหนึ่ง กำหนดราคาขายตามใจชอบ โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อม การกำหนดราคาขายแพงกว่าโรงแรมและร้านอาหารอื่น ๆ ทำให้ไม่มีผู้อุดหนุน และทำให้ขาดทุน การตั้งราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ผู้มีเงินมักชอบลงทุน เพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะร้านอาหาร อาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในทศวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม จะพบว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมากมายในแต่ละปีนั้น กลับล้มหายตายจากออกจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักคือ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ค่าใช้จ่ายสูง เงินทุนสำรองไม่เพียงพอ ในที่สุดจำเป็นต้องเลิกกิจการ เพราะขาดทุนมากจนไม่สามารถประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อได้ แต่หากผู้ลงทุนที่ประสบภาวะล้มเหลวทางธุรกิจ จงได้ตั้งสติ และศึกษาถึงสาเหตุ และปัจจัยแห่งความล้มเหลวของธุรกิจ จะพบที่มาของปัญหาที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เพราะปัจจัยแต่ละตัวต่างมีส่วน ในการช่วยกันบั่นทอน หรือทำลายธุรกิจ ให้อายุสั้นลงไปเรื่อย หากไม่ทราบปัญหาหรือ เมื่อทราบปัญหาแต่ไม่ได้สนใจแก้ไขเสียแต่เนิ่น ๆ

ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
ธุรกิจร้านอาหาร ที่เป็นธุรกิจในฝันของใครหลายๆ คน บางท่านอยากเปิดร้านอาหารเพราะใจรัก บางท่านมีฝีมือทำอาหารอร่อยก็อยากเปิดร้าน หรือมีเพื่อนฝูงมาชวนร่วมหุ้นเปิดร้าน แต่ธุรกิจร้านอาหารในเนื้อแท้แล้วถึงแม้จะได้กำไรดี แต่ก็มีรายละเอียดให้ต้องศึกษาและรู้จริงก่อนที่ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ จำเป็นที่จะต้องพิจารณากลยุทธ์ทางการตลาดให้ครบทุกด้าน

7P’s Marketing Mix
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) การเลือกประเภทอาหารจะต้องโดนใจกลุ่มเป้าหมาย หรือตรงกับความต้องการ และควรพิจารณาคู่แข่งในบริเวณนั้นๆ ร่วมด้วยว่ามีคู่แข่งมากหรือน้อย สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ “ความอร่อยและสดใหม่” ของอาหาร ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กุมหัวใจของลูกค้าให้กลับมารับประทานที่ร้านอีกในครั้งต่อๆ ไป สิ่งสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์จะต้องเป็น “หนึ่งในใจของลูกค้า” หากลูกค้าอยากจะรับประทานอาหารแบบนี้จะต้องมารับประทานที่ร้านนี้เท่านั้น
2.ราคา (Price) การตั้งราคาเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องมองให้ออกว่าเงินในกระเป๋าลูกค้าที่ยินดีจ่ายให้นั้นมีเท่าไร หากตั้งราคาต่ำไปก็ได้กำไรน้อย แต่ถ้าราคาสูงเกินไปก็ขายได้น้อย กำไรขั้นต้นของอาหารแต่ละจานควรอยู่ที่ 50-70 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับทำเลและบรรยากาศ การตกแต่งร้านที่สวยงาม ทั้งนี้ กลยุทธ์ราคาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารมีอยู่หลากหลายมากเช่น การตั้งราคาแบบจิตวิทยา การตั้งราคาแบบเซต การตั้งราคาแบบมีของแถม การตั้งราคาขายแบบมีเงื่อนไข เป็นต้น
3.ทำเล (Place) สำหรับการทำธุรกิจค้าขายใดๆ ก็ตาม เรื่องการเลือกทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทำเลที่อยู่ติดถนน เดินทางได้สะดวก มีที่จอดรถ อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนมีคนสัญจรไปมามากมาย ย่อมมีโอกาสที่จะเรียกลูกค้าได้ง่ายกว่า ซึ่งมักจะเรียกว่า “ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” สำหรับทำเลที่มักจะมีคนถามอยู่บ่อยครั้งอย่าง ทำเลบนห้างสรรพสินค้า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี แต่ก็ควรที่จะต้องชั่งน้ำหนักด้วยว่าค่าเช่าและส่วนแบ่งการขายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องให้กับทางห้างสรรพสินค้านั้นคุ้มค่ากับรายได้ที่เข้ามาไหม หากสุดท้ายแล้วเหลือกำไรในระดับที่พอใจ ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเช่นกัน
4.โปรโมชั่น (Promotion) การทำการตลาดในยุคนี้มักจะผสมผสานการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็เป็นเครื่องมือที่ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม (ป้าย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ เป็นต้น)
5.บุคลากร (People) เป็นคีย์ที่สำคัญในธุรกิจร้านอาหาร ควรมีการอบรมและเทรนนิ่งพนักงานในด้านการบริการ การต้อนรับให้ดีเพื่อสร้างความแตกต่างและความประทับใจให้กับลูกค้า หลายๆ ร้านที่เห็นมักจะรับพนักงานพาร์ตไทม์หรือชาวต่างด้าวแล้วไม่ได้มีการฝึกอบรมพนักงานให้ดีเท่าที่ควร มักจะมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าหรือรับออร์เดอร์ผิดๆ ถูกๆ ส่งผิดโต๊ะบ้าง ถามลูกค้าซ้ำไปซ้ำมาบ้าง ซึ่งอาจจะทำให้ร้านของเราในสายตาของลูกค้าดูด้อยมาตรฐานได้
6.กระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการบริการลูกค้า ตั้งแต่เดินเข้าร้านจนกระทั่งออกจากร้านจะต้องมีการกำหนดลงรายละเอียดทุกขั้นตอน แล้วให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างมีแบบแผน มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน เช่น ต้อนรับลูกค้า รับออร์เดอร์ การเช็กบิล ทอนเงิน ฯลฯ อย่างชัดเจนไม่สับสน
7.สถานที่ (Physical Evidence) การตกแต่งร้านที่สวยงาม ตั้งแต่ประตูทางเข้า บรรยากาศโดยรวมของร้าน ก็มีผลอย่างมากต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ถึงแม้ว่าบางร้านเป็นร้านแบบธรรมดาๆ ก็ไม่เป็นไรเน้นในเรื่อง “ความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี” นอกจากนี้เรื่องของห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงความสะอาดของร้านที่มักจะถูกมองข้ามไป รวมถึงที่จอดรถก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของร้าน

ร้านอาหารไทยในนครซีอานสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศอยู่ในช่วงที่มีการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ความต้องการด้านการอุปโภคบริโภคที่สูงอยู่แล้ว ก็เริ่มที่จะมีการเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น การบริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เป็นอีกความต้องการหนึ่งที่ทำให้คนจีนรู้สึกว่าได้ลิ้มลองของใหม่ๆ เพราะเนื่องจากในขณะนี้มีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาลงทุนและเปิดกิจการในพื้นที่ ทำให้ชาวจีนมีโอกาสมากขึ้นที่จะบริโภคสินค้าต่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล

นครซีอานเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคนจากทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ร้านอาหารเป็นอีกกิจการหนึ่งที่สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จึงมีนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุนเปิดกิจการร้านอาหารภายในพื้นที่ และแม้ว่าจะมีร้านอาหารจำนวนมากแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ สำหรับร้านอาหารไทยในนครซีอานนั้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการลงทุน เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น อาหารไทยเป็นอาหารมีชื่อที่ชาวนครซีอานรู้จัก

ร้านอาหารไทยในนครซีอานขณะนี้มีเพียงสองร้าน ร้านหนึ่งอยู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว และอีกอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเปิดทำการมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว ซึ่งบีไอซีได้เคยทำการสัมภาษณ์เจ้าของร้านในตอนเปิดร้านอาหารไปครั้งหนึ่งแล้ว และในโอกาสที่จะครบหนึ่งปีของการเปิดกิจการดังกล่าว บีไอซี จึงได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านถึงประสบการณ์การทำธุรกิจอาหารไทยในนครซีอานอีกครั้งเพื่อได้ทราบถึงข้อดี ปัญหา และอุปสรรคที่พบจริงในการเปิดร้านอาหารไทยในพื้นที่นครซีอาน

การมาเปิดร้านอาหารไทยในนครซีอาน กลุ่มลูกค้าไม่ได้มีเพียงคนท้องถิ่นเท่านั้น เนื่องจากนครซีอานเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมเยือน และนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าของร้านอาหารไทยในนครซีอานเช่นกัน
เมนูนิยม : ร้านอาหารไทยแซบมีเมนูอาหารที่ลูกค้านิยมและสั่งเป็นประจำคือ
– อาหารคาว หมูทอดกระเทียมพริกไทย ต้มยำกุ้ง ผัดกระเพราหมู
– อาหารหวาน อาทิ ข้าวเหนียวทุเรียน สาคูเปียกน้ำกระทิ
– เครื่องดื่มสมุนไพรไทยต่างๆ อาทิ น้ำตะไคร้ น้ำใบเตย

การโปรโมทร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักเป็นอีกปัจจัยสำคัญประกาศหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น เนื่องจากร้านอาหารไทยในนครซีอานยังมีไม่มากนัก คู่แข่งทางการตลาดยังไม่มาก การโปรโมทจึงเป็นเรื่องไม่ยาก คุณหยวนกล่าวว่า “การโปรโมทของทางร้านในขณะนี้ยังมีไม่มาก แต่ก็ได้มีการทำแผ่นพับแจกตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในร้านเอง ห้างโลตัส บริษัททัวร์ และได้นำมาประชาสัมพันธ์ไว้ที่สถานกงสุลไทยจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ต่างๆ และในปีนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ลงนิตยสารซีอานเพื่อเป็นการโปรโมทร้านและอาหารไทยอีกทางหนึ่ง

เคล็ดลับการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยให้ประสบความสำเร็จ


อาหารไทยนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับว่าหลากหลายเมนูเด็ดของชาติไทยเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยผัก เครื่องเทศ และสมุนไพรที่ผสมผสานอย่างสมดุลลงตัว เหมาะแก่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งแกงมัสมั่นและต้มยำกุ้ง ได้รับการจัดอันดับจากซีเอ็นเอ็น สำนักข่าวใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ให้อยู่ในทำเนียบอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความนิยมรสชาติอาหารไทยในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน ร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสที่ได้รับเครื่องหมาย Thai Select มีประมาณ 100 กว่าร้าน ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในกรุงปารีส และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจะมาแนะนำข้อมูลและเคล็ดลับการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทยให้ประสบความสำเร็จกันค่ะ

1. เริ่มจากการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร
ผู้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร จะต้องมีบัตรพำนักอาศัยในฝรั่งเศส และบัตรผู้ประกอบการค้าสำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเครื่องดื่มทั้งที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์จะต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสำหรับกิจการร้านอาหารประกอบด้วย อีกทั้ง หากมีการนำเข้าพ่อครัว/แม่ครัวจากประเทศไทยจะต้องศึกษาเรื่องการวีซ่าทำงานกับหน่วยงานฝรั่งเศสอย่างละเอียด
2. สำหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ก่อนทำการก่อสร้างและตกแต่งร้านอาหาร ผู้ประกอบการต้องแจ้งสำนักงานอำเภอหรือสถานีตำรวจประจำเขตที่ร้านอาหารตั้งอยู่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านความปลอดภัยเข้าตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการ อาทิ ทางเข้า-ออกของร้าน การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งเตาและอุปกรณ์หุงต้ม และการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย เป็นต้น
3. กฎระเบียบด้านความสะอาดและสุขอนามัย
ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องแจ้งฝ่ายบริการด้านสุขอนามัยประจำสถานีตำรวจในเขตที่ร้านอาหารตั้งอยู่ให้เข้าทำการตรวจสอบด้านต่างๆ อาทิ การใช้งานและการรักษาอุปกรณ์ประกอบอาหาร ความสะอาดบริเวณห้องอาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
4. ภาษี
ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลการเก็บภาษีของฝรั่งเศส และจัดทำรายรับ-รายจ่ายโดยละเอียด หากมีใบเสร็จรับเงินควรเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นเสียภาษีและขอคืนภาษีในแต่ละปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2557 รัฐบาลฝรั่งเศสจะมีการปรับลดภาษีธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสและส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ แม้ว่าอัตราภาษีในฝรั่งเศสค่อนข้างสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวมทั้งหมด แต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็มีมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติด้านต่างๆ อาทิ นโยบายลดต้นทุนแรงงาน การสนับสนุนด้านวีซ่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ startup visa (เริ่มใช้ในปี 2558) ฯลฯ

 

แนวโน้มของการตลาดธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ


ธุรกิจร้านอาหารเป็นความไฝ่ฝันของใครหลายๆ โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการลิ้มลองความอร่อย แต่การที่จะทำร้านอาหารให้ประสบผลสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมกลยุทธ์การเปิดร้านอาหารให้รวยอย่างยั่งยืน พร้อมเทคนิคการจัดการ การลงทุน และการบริหารร้านให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งเหล่าดารา Idol ที่เปิดร้านอาหารเป็นอาชีพเสริมและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เขาเหล่านั้นมีวิธีการบริหารกันอย่างไร แถมท้ายด้วยสูตรลับ เมนูเด็ด สำหรับนักชิมเช่นคุณ

“ธุรกิจอาหาร” เป็นธุรกิจที่ผู้มีเงินมักชอบลงทุน เพราะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะ “ร้านอาหาร” อาจกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมของการลงทุนในทศวรรษนี้ อย่างไรก็ตาม จะพบว่าร้านอาหารที่เปิดขึ้นมากมายในแต่ละปีนั้น กลับล้มหายตายจากออกจากวงจรธุรกิจไปอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักคือ รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ค่าใช้จ่ายสูง เงินทุนสำรองไม่เพียงพอ ในที่สุดจำเป็นต้องเลิกกิจการ เพราะขาดทุนมากจนไม่สามารถประคองให้ธุรกิจอยู่ต่อได้

“ธุรกิจร้านอาหาร” เป็นธุรกิจที่เปิดง่าย แต่อยู่รอดได้ยาก โดยเฉพาะในภาวะที่ต้นทุนวัตถุดิบด้านอาหารสูงขึ้น กอปรกับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น เจ้าของธุรกิจจำนวนมากมองข้าม “การควบคุมต้นทุน” ธุรกิจอาหารอาจจะมี “รายได้สูง” จากยอดขายเงินสดประจำวันแต่ “ผลกำไร” อาจมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้หากเผลอนำยอดขายไปใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงต้นทุน ธุรกิจอาจ “ล้มเหลว” โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมักจะมีปัญหาที่เกิดจากยอดขายผันแปร ในแต่ละช่วงเวลา เช่น การขายอาหาร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จะคาดเดายาก ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และค่านิยมของผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การแก้ปัญหาต้องเน้น ที่การปรับกลยุทธ์เปลี่ยนวิธีการขาย มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องและทันเวลา

เมื่อคุณคิดจะเปิดร้านอาหาร สิ่งที่คิดก่อนอันดับแรก ก็คือ จะขายอาหารอะไร ร้านอาหารจะขายได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ กระแสความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ การทำธุรกิจร้านอาหารนั้น ผู้ประกอบการจะเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักไม่ได้ แต่ต้องดูกระแสความต้องการหลักของลูกค้าด้วยว่า เวลานั้นความต้องการเป็นอย่างไร การที่เราจะรู้ได้ว่าลูกค้าในถิ่นนั้นๆ ต้องการอะไร อยากกินอะไร ก็ต้องทำการสำรวจเพื่อให้พบกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ถึงกระนั้นก็ตามไม่ว่าคุณจะขายอาหารอะไร หรือเป็นร้านอาหารแบบไหน สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีก็คือ “จุดเด่น” เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ จุดเด่นหรือจุดขายที่ว่าบางทีก็อาจจะมาจาก การพัฒนาสูตรอาหารให้กับร้านของคุณเอง ซึ่งสูตรอาหารที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถึงอย่างไรมาตรฐานที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร การพัฒนาต้องการอาหารประเภทไหน เพราะเหตุนี้คนที่จะเปิดร้านอาหารจึงต้องมีการสำรวจ เพื่อรู้ว่าตัวเองจะขายอาหาร